‏‏

תקנון מועדון לקוחות VIP  לאופר תעופה ג.ה.י בע"מ

 

לאופר תעופה ג.ה.י בע"מ  מציעה לטובת לקוחותיה מועדון לקוחות, כמפורט בתקנון זה.

 

כללי

 1. תקנון זו נועד להסדיר את התנאים על פיהם יתנהל ותתקיים החברות במועדון הלקוחות  "Laufer VIPoints" בניהול חברת לאופר תעופה ג.ה.י בע"מ ( להלן בהתאמה: "מועדון הלקוחות" ו"החברה") והכל בכפוף להוראות תקנון זה ו/או תנאי תקנון ששייקבעו מעת לעת (להלן:"תקנון").
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות  ו/או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות, תנאי ההצטרפות אליו ו/או החברות בו וכן את ההטבות ו/או המבצעים שיינתנו במסגרתו, מעת לעת, בהתאם לשיקולה הבלעדי והמוחלט.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה ו/או חלקים ממנו.
 4. ההצטרפות למועדון הלקוחות כפופה לקבלת תנאי התקנון.

 

 הצטרפות וחברות במועדון הלקוחות

 1.  חבר מועדון הינו כל אדם מעל גיל 18 אשר מילא טופס הצטרפות ועמד במכלול תנאי מועדון הלקוחות בהתאם לתקנון זה (להלן: " חבר מועדון").
 2. חברות במועדון הלקוחות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. ו/או שימוש על ידי אחר.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את עלות דמי החברות במועדון הלקוחות , מעת לעת ובהתאם להודעה על כך , כל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר לקוח כחבר מועדון ו/או לחדש רישום חברות מכל סיבה שהיא וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו  לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, במקרה בו עשה שימוש שלא כדין חברותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או בחוק ו/או פעל באופן שיש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של החברה.
 6. חברותו של חבר המועדון תוסר בהתאם לבקשתו בתוך 30 יום ממועד קבלת בקשתו, במשרדי החברה.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מוקדמת מראש של 30 ימים, שתפורסם בדרך שתקבע החברה. במקרה שכזה, זכאי חבר מועדון לממש את הנקודות/הטבות שצבר עד למועד הפסקת פעילות המועדון.

צבירת ומימוש נקודות והטבות לחברי מועדון

 1. חבר מועדון שיצטרף למועדון הלקוחות יהיה זכאי לצבירת נקודות בכרטיס המועדון שייפתח לחבר המועדון במאגרי המידע של החברה. הנקודות שנצברו יינתנו למימוש  באמצעות הטבות ו/או מתנות שיינתנו לחברי המועדון .
 2. חבר המועדון יורשה לצבור נקודות ו/או לממש נקודות ו/או לממש הטבות אך ורק לאחר תשלום מלא עבור עסקאות בסכום כולל ללא מע"מ. לא ניתן לממש נקודות במסגרת העסקה בה נצברו הנקודות, אלא אך ורק במסגרת עסקה נפרדת.
 3.  בביצוע רכישות בחברה  בהתאם להוראות התקנון , חבר המועדון יהא רשאי לצבור נקודות  כדלהלן:

בעבור כל 100 דולר שישולם ע"י חבר המועדון  בסכום כולל ללא מע"מ  ברכישת מוצרי החברה עליהם הונפקה חשבונית על ידי החברה , יצבור חבר המועדון נקודה אחת. בכל רבעון החברה תבצע שערוך של הנקודות שנצברו לחבר המועדון וחבר המועדון יוכל לבחור הטבה, בהתאם לנקודות שצבר, מתוך רשימת ההטבות שתתעדכן מעת לעת.

 1. עורכת המבצע רשאית לשנות מעת לעת את שיעור אחוז הנקודות שנצבר בכל רכישה מזכה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת, לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות.
 2. חבר המועדון יוכל לממש את הנקודות שצבר במסגרת מתנות ו/או הטבות שתפרסם החברה מעת לעת, הן במסגרת פעילות החברה והן הטבות שיינתנו למימוש ובחנויות ורשתות שונות הכל כפי שיפורסם על ידי החברה מעת לעת ובהתאם להטבות הקיימות בעת מימוש הנקודות. 
 3. מימוש הנקודות מותנה במסירת פרטים מזהים כפי שמעודכנים בחברה  ו/או בתנאים שייקבעו מעת לעת על ידי החברה. יובהר, כי בגין הנקודות שנוצלו, לא תיצברנה נקודות נוספות, וחבר מועדון יורשה לצבור נקודות רק בגין רכישות מזכות ששילם עליהן תשלום מלא בפועל.
 4. במידה שחבר מועדון יזוכה בגין רכישה שביצע ובמסגרתה מימש נקודות, יושבו לכרטיסו הנקודות שמימש. יובהר, כי אין אפשרות לממש את הנקודות שצבר חבר מועדון שלא בדרך של רכישה מזכה, ואין אפשרות להמירן למזומן ו/או זיכוי כספי.
 5. חבר המועדון אינו מחויב לממש את הנקודות שצבר, אך לא יהיה זכאי לכל זכות אחרת ו/או לפיצוי כספי כלשהו אם יבחר שלא לממשן בתנאים כאמור בתקנון זה.
 6. צבירת הנקודות הינה אישית לכל חבר, הנקודות אינן ניתנות להעברה. במקרה של פטירת חבר מועדון, חברות במועדון והנקודות שנצברו יתבטלו ויפקעו, אלא אם הוחלט אחרת על ידי החברה.
 7. במקרה בו חבר המועדון הינו חברה בע"מ או עוסק מורשה, ניצול הנקודות ו/או ההטבות יתאפשר בכפוף לקבלת מסמך חתום על ידי מורשה חתימה המאשר לגורם הנבחר על ידו לנצל את הנקודות ו/או ההטבות.
 8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המצוינות לעיל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. כמו כן, במהלך קיום  מבצעים מסוימים ראשית החברה להגביל את זכותם של חברי המועדון למימוש הטבות.
 9. סך הנקודות שצבר חבר מועדון יהיה בהתאם לרישום הנמצא בידי החברה. חבר מועדון שנפגע, לטענתו, מסך הנקודות שצבר או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה ו/או החברות במועדון, רשאי לפנות בכתב לחברה ולפרוס השגותיו. החלטת החברה תינתן בתוך 30 ימי עסקים מיום קבלת המכתב בידיה, והיא תהיה סופית ומוחלטת.
 10. החברה תעמיד לרשות חברי המועדון הטבות בבתי עסק שונים ו/או בחברה עצמה. החברה אינה אחראית לנתונים והמידע המפורסמים בנוגע להטבות ובכלל זה: לטיבם, איכותם, מחיריהם, כמותם במלאי, מועד אספקתם, אחריות, מפרט טכני וכיו"ב.
 11. חבר מועדון ייהנה מהטבות ומבצעים מיוחדים, משתנים מעת לעת, בחנויות המשתתפות במועדון. חבר מועדון לא יהיה רשאי ליהנות מהטבות/מבצעים בדיעבד, לאחר שפג תוקפם. כמו כן, חבר מועדון לא יהיה רשאי ליהנות מהטבות/מבצעים שהיו בתוקף טרם הצטרפותו למועדון ו/או טרם חידוש חברותו במועדון.
 12. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את ההטבות/המבצעים הניתנים במסגרת המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לחבר מועדון טענה בעניין זה.
 13. הודעות על המבצעים וההטבות השונות ישלחו לחברי המועדון באמצעות דיוור, כהגדרתו לעיל. דיוור ישלח לחבר המועדון, בין השאר, בהתאם לניתוח הרכישות שביצע, ולהעדפותיו ותחומי העניין שלו, כפי שיעודכנו על ידו באתר החברה או כל אמצעי שיוגדר על ידי החברה. יובהר כי, חבר מועדון זכאי ליהנות מכל ההטבות והמבצעים לחברי המועדון, ורק הדיוור ייתכן שיעשה בהתאם לתחומי העניין וניתוח הרכישות כאמור לעיל.
 14. החברה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות מכל מין וסוג שהוא לכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין להתקשרות ו/או לעסקה שבין חבר המועדון לבין מי מבין בתי העסק שישתתפו, לאיכות המוצרים שירכשו ע"י חברי המועדון ו/או לטיבם ו/או לתקינותם, וחבר המועדון מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
 15. כלל, מימוש ההטבות יבוצע ע"י הלקוח ישירות מול בית העסק מספק ההטבה בהתאם לנהוג ולמקובל באותו בית עסק ובהתאם להנחיות שיפורטו בדף ההטבה הרלוונטי.
 16. האחריות חבר המועדון לעיין בפרטי ההטבה טרם הזמנת ההטבה. על כל הזמנת הטבה יחולו הוראות תקנון זה והפרטים המפורטים בדף ההטבה בקשר לאותה הטבה. ההטבות שיוצעו במסגרת המועדון אינן בהכרח במחיר הנמוך ביותר לגבי אותה הטבה ובאחריות הלקוח לבדוק ולערוך השוואת מחירים, בטרם שימוש בהטבה.

 

מידע ופרטים

 1. לקוח שיאשר את הצטרפותו למועדון הלקוחות ימלא את פרטיו האישיים שעל פיהם תירשם חברותו במועדון הלקוחות לרבות אך לא רק: שם מלא, מין, תאריך לידה, כתובת מלאה, מספר טלפון, כתובת דוא"ל, הסכמה בנוגע לקבלת דיוור מטעם מועדון הלקוחות באמצעים שונים לא לרבות  על לא רק: בדוא"ל, מסרונים , אתר החברה.
 2. האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם הינה על חבר המועדון, אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים מדויקים, ועל כן לא תשמע טענה בעניין אי קבלת הטבות/מבצעי מועדון, פועל יוצא של טעות במילוי הפרטים  ו/או טעות בזיהוי חבר המועדון כאמור. חבר המועדון נדרש, אפוא, לוודא, כי הנתונים שמסר הינם תקינים ומלאים, וכן נדרש לעדכן את החברה  על כל שינוי בפרטיו.
 3. חבר המועדון בהצטרפותו למועדון נתן הסכמתו להיות ממוען על דיוורים שונים, לרבות דיוור בהודעות דוא"ל , מסרונים ו/או בכל דרך אחרת המותרת על פי דין ו תהווה הסכמה כנדרש בהתאם להוראת חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. כמו כן, יודגש כי כל מידע אודות חבר המועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר מועדון יחשב לקניינה של החברה, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 4. חבר מועדון המבקש  להסיר את חברתו במועדון  רשאי לעשות זאת באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני  לכתובת : vipoffice@lauferghi.com ו/או בבקשה בכתב למשרדי  החברה ת.ד 118 שדה תעופה בן גוריון
 5. דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך שייקבע על ידי החברה ומנהל המועדון, לפי שיקול דעתם הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי החברה ו/או באמצעי תקשורת כלשהו ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר אינטרנט של החברה ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון ולחברי המועדון לא תהיינה טענה ו/או דרישה בגין כך ו/או טענה לאי ידיעה אודות תוכן ההודעה.

 

שונות

 1. עם ההצטרפות למועדון, מקבל על עצמו חבר המועדון את תקנון המועדון המפורט כאן והמחייב בין הצדדים.
 2. חבר מועדון מצהיר בזה, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או כל אירוע אחר שאינם בשליטתה של החברה, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או תרופה.
 3. כל התנהגות של החברה ו/או מי מטעמה  לטובת חבר המועדון בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור שלהם על האמור בתקנון זה.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב התקנון בנוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהיה מצוי מעת לעת במשרדי החברה.
 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת , תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. האמור לעיל לא יחול על עדכונים שהמועדון יערוך בתקנון, אשר יגברו על הוראות התקנון הלא מעודכנות.
 6. עותק מתקנון זה יינתן עם דרישה וללא תמורה, במשרדי החברה בכתובתה לעיל, בתיאום מראש ובשעות העבודה המקובלות.
 7. תקנון זה, וכל עילה משפטיות הנובעת ממנו, לרבות תוקפן ופרשנותן של הוראותיו, תהיה כפופה לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו.
 8. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים וגברים כאחד.